• Zoals eerder aangekondigd heeft het bestuur van de vereniging XerxesDZB voor maandag 2 maart een algemene ledenvergadering uitgeschreven.

  Het bestuur zal tijdens deze jaarvergadering verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en de onderliggende financiën in het afgelopen verenigingsjaar 2018-2019, een tussenstand geven over het lopende verenigingsjaar en een stand van zaken weergeven over onze toekomstambities zoals eerder gepresenteerd onder de titel XerxesDZB 2022.  

  Onderstaand de agenda van de vergadering op maandag 2 maart 2020 a.s. om 20.00 uur in het clubgebouw. De relevante stukken van de agenda van de ALV  zijn vanaf publicatie van deze agenda beschikbaar.  

  Leden kunnen deze stukken opvragen door een mail te sturen naar bestuur@xerxesdzb.nl 

  Agenda Algemene Leden Vergadering XerxesDZB  d.d. 2 maart 2020 

  1. Opening/Mededelingen 

  1. Ingekomen stukken 

  1. Terug- en vooruitblik 

  1. Goedkeuring Verslag ALV d.d. 19 februari 2019 en b ALV d.d. 27-5 2019   

  (Bijlage 1 en Bijlage 2 ter vergadering beschikbaar en desgewenst  opvraagbaar) 

  1. Financiële verslaglegging/verantwoording 2018-2019   

  (Bijlage 3 ter vergadering beschikbaar en desgewenst opvraagbaar) 

  Verslag Kascommissie over boekjaar 2018-2019  

  1. Contributievaststelling seizoen 2020-2021 

  Om ruim voor de in- en overschrijvingsperiode zekerheid te kunnen geven over de hoogte van de contributie(heffing) stelt het bestuur voor aan de ALV om het bestuur te mandateren zelfstandig de contributie vast te stellen onder de voorwaarde dat deze per categorie niet met meer dan 5 % verhoogd mag worden. 

  Nadere toelichting per vergadering 

  1. Prestatievoetbal 

  Zondagprestatievoetbal: 

  Onder dit agendapunt dient het bestuur het voorstel in om met ingang van het seizoen 2020-2021  te stoppen met prestatievoetbal op de speeldag zondag. Ter vergadering wordt dit punt nader toegelicht. 

  Zaterdagprestatievoetbal: 

  Onder dit agendapunt brengt het bestuur het voorstel in om een keuze te maken tussen de opties: 

  1. Doorgaan met zaterdag 2 op dezelfde voet 

  1. In plaats daarvan in te stappen in de nieuwe competitievorm Onder 23 met als speeldag de zaterdag 

  1. 1 en 2 te combineren 

  Ter vergadering wordt dit punt nader toegelicht 

  Jeugdopleiding 

  Ter vergadering wordt toegelicht welke stappen zijn genomen en zullen worden genomen ter verbetering van onze jeugdopleiding 

  1. Bestuurssamenstelling ter mededeling 

  Er zijn geen aftredende bestuursleden noch uit eigener beweging noch conform het rooster van aftreden 

  1. Rondvraag 

  1. Sluiting en samenzijn