• Zoals eerder aangekondigd heeft het bestuur van de vereniging XerxesDZB voor vrijdag 7 oktober 2022 20.00 uur een algemene ledenvergadering uitgeschreven. Na de Covid periode de eerste keer dat we als bestuur weer fysiek verantwoording kunnen afleggen over het gevoerde beleid en de onderliggende financiën. Om deze reden zal de agenda er anders uitzien dan gebruikelijk. Er zijn immers drie (financiële) jaarverslagen geagendeerd.

  Relevante stukken kunnen vanaf heden door leden worden opgevraagd door een mail te sturen naar bestuur@xerxesdzb.nl.

   Agenda Algemene Leden Vergadering XerxesDZB  d.d. 7 oktober 2022

  1.              Opening/Mededelingen                                                                                                                     

   

  2.              Ingekomen stukken

   

  3.              Terug- en vooruitblik

  Onder dit agendapunt zal het bestuur terugkijkend over de afgelopen periode een overzicht geven van de belangrijkste ontwikkelingen en vooruit kijkend stilstaan bij (in ieder geval): 

  -        XerxesDZB 2022 en verder. Identiteit en ambitie van de vereniging

  -        De plannen t.a.v. verbouw van het terras

  -        Een update over de ontwikkelingen op voetbal

  -        De plannen t.a.v. de sponsoring en de bereikte resultaten

  -        Een update over de gesprekken die we nu voeren met (potentiële) kledingleveranciers

  -        XerxesDZB rookvrij

                                                                                                                              

  4.              Goedkeuring Verslag ALV d.d. 2 maart 2020

  (Ter vergadering beschikbaar)

   

  5.              Financiële verslaglegging/verantwoording 2019-2020, 2020-2021 en 2021-2022

  (Ter vergadering beschikbaar en desgewenst vanaf heden opvraagbaar)               

  Verslag Kascommissie over deze verenigingsjaren.

   

  6.              Begroting 2022-2023 

  -        Onder dit agendapunt staan we als vereniging ook stil bij de economische ontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor de vereniging XerxesDZB

  Ter herinnering:

  Om ruim voor de in- en overschrijvingsperiode zekerheid te kunnen geven over de hoogte van de contributie(heffing) heeft het bestuur het mandaat om zelfstandig de contributie vast te stellen onder de voorwaarde dat deze per categorie niet met meer dan 5 % verhoogd mag worden. 

  Nadere toelichting per vergadering                                               

  7.              Bestuursverkiezing

   

  Omdat het inmiddels geruime tijd geleden is dat er een reguliere bestuursverkiezing heeft plaatsgevonden is het rooster van aftreden noodgedwongen niet gehanteerd. Derhalve stelt het bestuur voor het rooster van aftreden opnieuw vast te stellen conform onderstaande. 

  Voorzitter                       Ronald Broeders                   volgens rooster aftredend na seizoen 2022-2023

  Secretaris                       Marcel van Staaijeren           volgens rooster aftredend na seizoen 2023-2024

  Penningmeester             vacature

  Bestuurslid                     Wim Ravenhorst                   volgens rooster aftredend na seizoen 2023-2024

                                                                                        Pf. Voetbal algemeen en breedtesport

  Bestuurslid                     Marvin Strik                            verkiesbaar, pf.  Sponsoring

  Bestuurslid                     Peter Stoutjesdijk                 verkiesbaar, pf. Voetbaltechnische zaken

  Bestuurslid                     Miranda Monster                   volgens rooster aftredend na seizoen 2022- 2023

                                                                                        Pf. Horeca en evenementen

  Bestuurslid                     Eef Bloemers                          volgens rooster aftredend na seizoen 2022- 2023

                                                                                         Pf. Vrijwilligers en toekomst

  Bestuurslid                     vacature                                 Pf. Communicatie

  Kandidaten voor openstaande posten kunnen zich melden bij de secretaris  bestuur@xerxesdzb.nl                                   

  8.              Rondvraag   

   

  9.              Sluiting