• Agenda ALV XerxesDZB

 • Op 19 februari 2019 heeft het bestuur van de vereniging XerxesDZB een algemene ledenvergadering uitgeschreven. Het bestuur zal tijdens deze jaarvergadering verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en de onderliggende financiën van het afgelopen verenigingsjaar, een tussenstand geven over het lopende verenigingsjaar en een vooruitblik geven op de toekomst onder de titel XerxesDZB 2022.  

  Onderstaand de agenda van de vergadering op dinsdag 19 februari a.s. om 20.00 uur in het clubgebouw. De relevante stukken van de agenda van de ALV  zijn vanaf publicatie van deze agenda beschikbaar.  

  Leden kunnen deze stukken opvragen door een mail te sturen naar bestuur@xerxesdzb.nl 

  Agenda Algemene Leden Vergadering XerxesDZB  d.d. 19 februari 2019 

  1. Opening/Mededelingen  

  2. Ingekomen stukken 

  1. Terug- en vooruitblik 

  1. Goedkeuring Verslag ALV d.d. 26 januari 2018  (Bijlage 1: opvraagbaar) 

  1. Actielijst  ALV d.d. 26 januari 2018 (Bijlage 2: opvraagbaar)  

  1. Financiële verslaglegging/verantwoording 2017-2018  (Bijlage 3: opvraagbaar)  

   

  Verslag Kascommissie over boekjaar 2017-2018 

  1. XerxesDZB 2022. 

  1. Bestuurssamenstelling 

   

  Aftredend: 

  Jeffrey van der Werf niet herkiesbaar 

  Fons Scholvinck penningmeester niet herkiesbaar 

  Erik Verwey niet herkiesbaar 

  Joep van der Zeijden secretaris niet herkiesbaar 

   

  Het bestuur stelt de volgende samenstelling van het bestuur voor: 

  Ronald Broeders voorzitter 

  Marcel van Staaijeren secretaris 

  Alex van Baarle penningmeester 

  Winand van Loon bestuurslid 

  Wim Ravenhorst bestuurslid 

  Eef  Bloemers bestuurslid 

  Miranda Monster bestuurslid 

   

  Eventuele aanvullende kandidatuurstellingen voor de ontstane vacature voetbaltechnische zaken  kunnen zich melden bij de secretaris:  bestuur@xerxesdzb.nl 

  1. Rondvraag 

  1. Sluiting en samenzijn 

  Wij nodigen alle leden graag uit om dinsdag avond 19 februari de Algemene Ledenvergadering bij te wonen in het clubhuis van XerxesDZB. Aanvang is vanaf 19:30 uur.

  Het bestuur